Bài viết

Bầu đất cây mai lớn mới bứng

Đào, Bứng, Di Chuyển Cây Mai

/
Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc…