Bài viết

Mai vàng trăm cánh

Hoa mai vàng trăm cánh

/
Trong thiên nhiên đã có sẵn những loại mai quý. Con…